معاملات در بازارForex

دامنه نوسانی

فیلم جلسه 59 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت اول)، مقدمات نوسان، نوسان دوره ای، حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول)

امروز فصل 3 رو شروع میکنیم مباحثی که تو این جلسه خواهیم دید مقدمات نوسان هم هست حرکت دوره ای رو توضیح میدیم ی مقدار راجب حرکت های میرا صحبت میکنیم و در ادامه به حرکت هماهنگ ساده میرسیم .

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت اول)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت اول)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوم)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت دوم)

فصل اول: حرکت بر خط راست(قسمت سوم)تحلیل بیشتر معادله و نمودار مکان زمان، تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهارم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت اول)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پنجم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت دوم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ششم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت سوم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفتم)، شتاب متوسط و شتاب لحظه ای

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هشتم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت اول)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نهم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت دوم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت اول)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت یازدهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت دوم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوازدهم) حرکت با شتاب ثابت (قسمت اول)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت سیزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهاردهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت سوم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهارم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت شانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت ششم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هجدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هفتم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نوزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هشتم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیستم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت نهم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و یکم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دهم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و دوم)، حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت اول)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و سوم)،حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت دوم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و چهارم)، حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت سوم)

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و پنجم)، سقوط آزاد (قسمت اول) ویژه رشته ریاضی

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و ششم)، سقوط آزاد (قسمت دوم) ویژه رشته ریاضی

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و هفتم)، سقوط آزاد (قسمت سوم) ویژه رشته ریاضی

فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و هشتم)، سقوط آزاد (قسمت چهارم) ویژه رشته ریاضی

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت اول)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت اول)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دوم)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت دوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سوم)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت سوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت چهارم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت پنجم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت ششم)، مسائل آسانسور (قسمت اول)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هفتم)، مسائل آسانسور (قسمت دوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هشتم)، نیروی اصطکاک (قسمت اول)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت نهم)، نیروی اصطکاک (قسمت دوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دهم)، نیروی اصطکاک (قسمت سوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت یازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت چهارم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دوازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت پنجم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سیزدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت ششم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت چهاردهم)، نیروی کشسانی فنر(قسمت اول)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت پانزدهم)، نیروی کشسانی فنر(قسمت دوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت شانزدهم)، نیروی کشش طناب

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هفدهم)، تکانه و قانون دوم انرژی (قسمت اول)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هجدهم)، تکانه و قانون دوم انرژی (قسمت دوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت نوزدهم)، تکانه و قانون دوم نیوتون (قسمت سوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیستم)، تکانه و قانون دوم نیوتون (قسمت چهارم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست یکم)، تکانه و قانون دوم نیوتون (قسمت پنجم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و دوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و سوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و چهارم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و پنجم) حرکت دایره ای یکنواخت ویژۀ رشتۀ ریاضی

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و ششم)، نیروی گرانشی ( قسمت اول )

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و هفتم)، نیروی گرانشی (قسمت دوم)

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و هشتم)، نیروی گرانشی (قسمت سوم)، ویژه رشته ریاضی

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و نهم)، نیروی گرانشی (قسمت چهارم)، ویژه رشته ریاضی

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سی ام)، جلسه تکمیلی فصل دوم

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت اول)، مقدمات نوسان، نوسان دوره ای، حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سوم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت سوم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهارم،) حرکت هماهنگ ساده (قسمت چهارم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پنجم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت پنجم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت ششم) ،حرکت هماهنگ ساده (قسمت ششم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفتم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت هفتم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هشتم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت هشتم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت نهم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دهم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت یازدهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت یازدهم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوازدهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوازدهم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سیزدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهاردهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پانزدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت سوم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت شانزدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت چهارم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت پنجم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هجدهم)، تشدید (دامنه نوسانی قسمت اول)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نوزدهم)، تشدید (قسمت دوم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیستم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت اول)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و یکم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت دوم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و دوم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت سوم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و سوم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت چهارم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و چهارم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت پنجم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و پنجم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت ششم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و ششم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت دامنه نوسانی هفتم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و هفتم) موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت هشتم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و هشتم)، تندی انتشار موج عرضی (قسمت اول)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و نهم)، تندی انتشار موج عرضی (قسمت دوم)

فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سی‌ام)، تندی انتشار موج عرضی (قسمت سوم)

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.

راه ابریشم آلا، شاهراه کنکور 1402

پک اختصاصی راه ابریشم رشته تجربی آلاء

پک اختصاصی راه ابریشم رشته ریاضی آلاء

پک راه ابریشم عمومی آلاء

پک اختصاصی تجربی راه ابریشم پرو آلاء

پک اختصاصی ریاضی راه ابریشم پرو آلاء

استفاده از زمان کوب

آلاء پنجره ای است رو به دور نمای آموزش کشور که می کوشد با اساتید کار بلد و مخاطبان پر تعداد و متعهد خود آموزش همگانی را در چهار گوشه ی این سرزمین در دسترس فرزندان ایران قرار دهد.
خدمات اصلی آموزش در آلاء کاملا رایگان بوده و درآمد خدمات جانبی آن صرف برپا نگه داشتن و دوام این مجموعه عام المنفعه می شود. محصولات ما پیش تر با نام های آلاء و تخته خاک در اختیار مخاطبان قرار می گرفت که برای سهولت در مدیریت و دسترسی کاربران اکنون انحصارا با نام آلاء منتشر می شود.

دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف در سال 1383 تاسیس و زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت های آموزشی آلاء با نظارت دبیرستان دانشگاه شریف انجام می شود.

⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید دامنه نوسانی کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

درخواست پویاسازی دامنه نوسان از شورای‌عالی بورس

جناب آقای عشقی
دبیر محترم شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار

با سلام
حالا با گذشت یک سال و سه ماه و ۲۰ روز از آغاز ریزش بزرگ بازار سهام ایران، تأثیر منفی «دامنه نوسان» و «حجم مبنا» در این بازار، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. دامنه نوسانی که در آغاز سال ۱۳۹۹ با ایجاد توهم کاذب «۵ درصد سود روزانه» و پدیده FOMO (ترس از دست دادن موقعیت‌های معاملاتی) در میان سرمایه‌گذاران، سبب ورود خیل عظیم مردم به این بازار شد و با شروع ریزش، باعث فرسایشی شدن معاملات و سرخوردگی مردم شد. در ادامه، به‌اختصار به معایب دامنه نوسان پرداخته می‌شود:

۱) دامنه نوسان باعث کاهش نقدشوندگی (Liquidity) و در نتیجه کاهش ارزش دارایی‌ها می‌شود:
مطابق با تئوری تقاضای دارایی (Theory of Asset Demand)، تقاضا برای هر نوع دارایی، با قدرت نقدشوندگی آن دارایی (در مقایسه با سایر دارایی‌ها) رابطه‌ای مستقیم و مثبت دارد. با افزایش محدودیت‌های معاملاتی از قبیل دامنه نوسان، تقاضا برای دارایی‌ها و در نتیجه قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال سهام «وسرضوی» از ابتدای عرضه و در ۱۶۰ روز معاملاتی‌اش، ۱۵۲ روز در صف فروش بوده اما به‌سبب کامل نشدن حجم مبنا، قیمت پایانی آن تغییر چندانی نکرده است؛ چه کسی حاضر است سهامی که نمی‌تواند معامله کند را خریداری کند؟
۲) دامنه نوسان باعث ایجاد اثر کهربایی (Magnet Effect) می‌شود:
مطالعات گوناگونی نشان می‌دهند که دامنه نوسان، با تأثیرگذاری بر احساسات سرمایه‌گذاران (ترس از گیر کردن در صف فروش و نرسیدن سهام در صف خرید)، آن‌ها را به‌سمت ایجاد صف‌های خرید و فروش هدایت می‌کند.
۳) دامنه نوسان باعث تضعیف کارایی عملیاتی، اطلاعاتی و تخصیصی بازار شده است:
کارایی عملیاتی: یک بازار کارای عملیاتی، بازاری است که در آن اوراق بهادار به‌سرعت، بدون کاهش ارزش و با حداقل کارمزد ممکنه معامله می‌شود (نقدشوندگی بالا). دامنه نوسان با کاهش نقدشوندگی، به کارایی عملیاتی بازار آسیب زده است.
کارایی اطلاعاتی: یک بازار کارای اطلاعاتی، دامنه نوسانی بازاری است که در آن قیمت اوراق بهادار در کلیه زمان‌ها با ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری برابر باشد. به‌ این منظور باید کلیه اطلاعات، به‌صورت همزمان، همگن و بدون هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکنه در اختیار همگان قرار گرفته و بلافاصله در قیمت‌های سهام بازار منعکس گردد. دامنه نوسان با ایجاد محدودیت‌های معاملاتی، اجازه انعکاس سریع اطلاعات تاثیرگذار بر قیمت سهام را به فعالان بازار نمی‌دهد. خبر افزایش نرخ فروش محصولات یک شرکت، ممکن است روزها طول بکشد تا تأثیر خود را در قیمت آن سهم منعکس کند.
کارایی تخصیصی: در این بازار، سرمایه‌گذاران منابع خود را به شرکت‌ها و پروژه‌هایی اختصاص می‌دهند که از توازن معقولی از ریسک و بازده برخوردار بوده و بیشترین ارزش افزوده اقتصادی ممکن را برای آن‌ها ایجاد می‌کنند. حال آنکه با وجود دامنه نوسان در زمان ریزش بازار، سرمایه‌گذارانی که نیاز به نقدینگی دارند (مثلاً صندوق‌هایی که ابطالی دارند)، به‌دلیل قفل شدن سهام کوچک بازار، سهام بنیادی خود که نقدشونده‌تر هستند را به‌فروش می‌رسانند و بدین‌شکل، پول در جایی که به‌آن تعلق دارد باقی نمی‌ماند.

۴) دامنه نوسان باعث فرسایشی شدن معاملات می‌شود:
دامنه نوسان چه در زمان رشد و چه ریزش بازار، باعث فرسایشی شدن معاملات می‌شود و به سرمایه‌گذاران در خصوص روند آتی بازار (اتمام اصلاح یا روند صعودی) سیگنال غلط می‌دهد. بازار سهام ایران در حالی در این یک‌سال و سه ماه اخیر، ۳۵ درصد ریزش داشته است که این ریزش، می‌توانست در مدت کوتاه‌تری رخ دهد و باعث سرخوردگی و کم‌رمقی در میان فعالان بازار نشود.
۵) دامنه نوسان، هزینه دستکاری قیمتی در سهام را کاهش داده است:
دامنه نوسان در حالی ادعای حمایت از سهامدار خرد را یدک می‌کشد که اتفاقاً به اشخاص موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار کمک بزرگی کرده است! برخی گروه‌های حاضر در بازار، با مبالغ اندک و ایجاد صف‌های خرید و فروش کاذب، سبب ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات می‌شوند. سوال ما از سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان، با چه مکانیزمی منجر به کاهش دستکاری قیمتی در این نماد منجر شده است؟
۶) دامنه نوسان باعث سرریز شدن نوسان در روزهای آتی و تأخیر در کشف قیمت‌ها شده است.
۷) تحدید دامنه نوسان و اعمال حجم مبنا، باعث کاهش ریسک تغییرات قیمت نشده است:
جمله ذیل، عیناً از گزارش مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس ذکر می‌شود:
« کم بودن دامنه نوسان تفاوت محسوسی در روند رشد ارزش بازار سهام ایجاد ننموده و میزان صعود و سقوط بازار را تحت‌الشعاع قرار نداده است. همچنین نتوانسته است در میزان زیانی که به سرمایه‌گذاران جدید (به‌طور مشخص خریداران سهام در اوج قیمت بازار) وارد شده است تغییری ایجاد نماید.»
همچنین باید توجه داشت بررسی‌های آماری در بورس‌هایی که سازوکار دامنه نوسان ندارند، نشان می‌دهد بازدهی‌ها، از توزیع کشی (Cauchy distribution) پیروی می‌کنند و احتمال رخ‌داد یک نوسان بزرگ (مثلاً ۱۰ درصد مثبت یا منفی) بسیار پایین است. در نتیجه بهانه سیاست‌گذار برای کاهش ریسک تغییرات قیمت و حمایت از سهامداران خرد، از لحاظ آماری تایید نمی‌شود.
۸) دامنه نوسان باعث ایجاد رفتار گله‌ای در معاملات شده است:
رفتار گله‌ای (Herd behavior) بیانگر رفتاریست که افراد در یک گروه بدون تفکر و بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام داده و از عملکرد گروه، پیروی می‌کنند. بسیار دیده شده که مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در معاملات خود، صف خرید یا فروش شدن نمادهای پر معامله نظیر «خودرو» یا «خساپا» بوده است که این امر سبب می‌شود نوسانات قیمت سهام، منعکس کننده تغییرات بنیادین شرکت‌ها نباشد.
امروز در شرایطی به سر می‌بریم که در طول یکسال اخیر، بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان پول افراد حقیقی از بازار خارج شده و به‌نظر می‌رسد مقصد جدید این پول‌ها، عمدتاً بازار رمزارزها بوده است. از عوامل جذابیت این بازارها می‌توان به نبود دامنه نوسان، امکان فروش استقراضی، امکان استفاده از اهرم‌های معاملاتی و نبود بگیروببندهای ناظر معاملات اشاره کرد.
یعنی به‌نظر می‌رسد در شرایطی که کشور از معضل فرار نُخبه‌ها رنج می‌برد، پدیده فرار سرمایه‌ها را نیز شاهد هستیم. پدیده‌ای که اگر سازمان بورس به وظیفه خود یعنی “ایجاد بازاری شفاف، کارا و منصفانه عمل می‌کرد، شاید هیچگاه به‌وقوع نمی‌پیوست و این سرمایه می‌توانست با ایجاد بازار ثانویه‌ای پویا، به جذابیت هرچه بیشتر بازار اولیه” و تشکیل سرمایه در امر تولید منجر شود.
ما به‌عنوان فعالان بازار سرمایه ایران، از شما تقاضا داریم برنامه زمان‌بندی خود را در خصوص پویاسازی دامنه نوسان و ایجاد امکان فروش استقراضی در سهام که هر دو در راستای افزایش کاراییِ بازار هستند هرچه سریع‌تر به سمع و نظر سرمایه‌گذاران محترم برسانید.
امیدواریم روزی را در بازار سرمایه ایران شاهد باشیم که بهانه‌های حمایت از سهامداران خرد جای خود را به توجه به اصول علم مالی دهد.

چراغ سبز فرابورس به 9 نماد معاملاتی برای تغییر دامنه نوسان

بازارگردانان در ۹ نماد معاملاتی در صورت تمایل دامنه نوسانی می توانند با رعایت سایر بندهای «ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ایران ارائه کنند.

معاونت نظارت بازار شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره 3661/الف/01 مورخ 22/01/1401 این شرکت، با موضوع «ضوابط مربوط به ماده 21 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، پس از بررسی های صورت گرفته طی شش ماه منتهی به 05/05/1401، تعداد 9 نماد معاملاتی مشمول بندهای 2 ،3 و 4 ماده 1 ضوابط مذکور می باشند.

بر اساس این گزارش شرکت‌های آهن و فولاد ارفع، پلیمر آریا ساسول آریا، سپیدار سیستم آسیا، سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، پتروشیمی تندگویان، سرمایه‌گذاری صباتامین، مجتمع جهان فولاد سیرجان، سنگ آهن گهر زمین و سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات 9 نماد معاملاتی هستند که مشمول این ضوابط هستند.

به همین جهت بازارگردانان در این نمادها در صورت تمایل می توانند با رعایت سایر بندهای «ضوابط مربوط به ماده 21 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ایران ارائه کنند.

در خصوص صندوقهای سرمایه گذاری و نیز اوراق تامین مالی توجه به مفاد ماده 2 ضوابط مربوط به ماده 21 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ضروری است.

دامنه نوسانی

( نسخه بتا )
دسته بندی ها :
توقف و بازگشایی چند نماد بورسی در معاملات امروز
مدیریت عملیات بازار بورس ایران اطلاعیه‌های مختلف از توقف معاملات ۳ نماد و بازگشایی ۱۰ نماد دیگر در معاملات امروز خبر داد.
خبرگزاری صدا و سیما
6 hours ago

توقف و بازگشایی چند نماد بورسی در معاملات امروز

به گزارش خبرگزارس صدا و سيما؛ بر اساس اطلاعيه مديريت عمليات بازار بورس ايران ؛ نماد معاملاتی (خصدرا۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ متوقف شد. بر اين اساس نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در اطلاعیه دیگری اعلام کرد:نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت۱) با توجه به کاهش بیش از ۳۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.
در این اطلاعیه از فعالان دارای دسترسی به سامانه تدان خواسته شده است در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال، نفطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای با نشانی tedan.ir ثبت کنندتا ناشر آن را بررسی و پاسخ دهد.
همچنین نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه امین (امین۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، در ساعت ۹:۵۸ متوقف شد. این نماد ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی می‌شود.
نماد معاملاتی (فافزا۱) نیز به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فولاد افزا سپاهان متوقف شد.
این نماد حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

مدیریت عملیات بازار بورس ایران همچنین دامنه نوسانی دامنه نوسانی در اطلاعیه‌های دیگری از بازگشایی چند نماد معاملاتی خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه‌ها؛ نماد معاملاتی شرکت داروسازی تولید دارو (دتولید۱) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب)، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، آماده انجام معامله است.
همچین؛ شرکت ورزیران (کورز۱) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ آماده انجام معامله است.
مدیریت عملیات بازار بورس ایران تاکید کرد: معاملات این نماد پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی‌امکان‌پذیر است.
همچنین نماد معاملاتی شرکت لیزینگ رازی (ولراز۱) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش‌گشایش، امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ آماده انجام معامله است.
معاملات این نماد، پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، به‌صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است.
نماد معاملاتی شرکت تابان نیرو سپاهان (تابا۱) نیز، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نوبت دوم و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ آماده انجام معامله است.
انجام معاملات این نماد پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی‌امکان‌پذیر است.
بر اساس اطلاعیه مدیریت عملیات بازار بورس ایران، نماد معاملاتی شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی)، باما (کاما)، تامین سرمایه امین (امین)، سیمان‌خاش (سخاش) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله است.

همچنین نماد معاملاتی شرکت‌های شیشه همدان (کهمدا)، پارس خزر (لخزر) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از روش حراج آماده انجام معامله هستند.
بر این اساس لازم است، سرمایه گذاران علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشر شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری‌های خود لحاظ نمایند.

براساس اطلاعیه مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو) باتوجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله است.
در این اطلاعیه تاکید شده است سرمایه‌گذاران علاوه‌بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشر شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران در اطلاعیه دیگری از بازگشایی نماد معاملاتی شرکت کف (شکف۱)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و عدم اظهارنظر حسابرس درباره صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، معاملات این نماد از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، انجام می‌شود.
معاملات پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است.

حرکت غیرقابل پیش بینی در بازار ارز همه را شوکه کرد!

اصلاح دلار معامله‌گران را غافلگیر کرد

روز گذشته 13 تیر ماه معامله گران با اصلاح دلار غافلگیر شدند؛ آن‌ها فکر نمی‌کردند دلار کانال ۳۰ هزار تومان را ببیند.

به گزارش وقت صبح به نقل از اقتصادنیوز؛ بازار ارز روز گذشته با تغییر تاکتیک بازارساز روبرو بود. خیلی از قدیمی‌های بازار می‌گویند بازار در حال حاضر جای معامله‌گران آماتور نیست، چرا که ممکن است هر لحظه رکب بخورند.

پیش‌بینی معامله‌گران ارزی غلط از آب درآمد و روز گذشته بازارساز ارزی حرکتی کرد که کسی انتظارش را نداشت.

نرخ دلار سهمیه ای در ساعاتی به بالای بازار آزاد رسید، صف جلوی صرافی ها جمع شد و اصلاح فراتر از پیش بینی معامله گران رفت.

معامله گران دلار غافلگیر شدند

اصلاح دلار معامله‌گران را غافلگیر کرد. آن‌ها فکر نمی‌کردند دلار کانال ۳۰ هزار تومان را ببیند، این مسئله باعث شده تا برخی از جادوی بازارساز صحبت کنند.

در روز یکشنبه گفته شد که اصلاح دلار به ۲ دلیل ادامه دارد. یکی تزریق در بازار و نبود خریدار در این اعداد و دوم ایجاد یک شکاف قیمتی در بازار، که معمولا این شکاف‌ها دست نخورده باقی نمی‌مانند و پر می‌شود.

ریزش قیمت دلار و سکه

در معاملات روز دوشنبه نیز این قصه ادامه پیدا کرد و نرخ‌ها چه در بازار ارز و چه در بازار سکه، ریزشی شدند.

منتها نکته اینجا بود که فعالان بازار فکر نمی‌کردند نرخ پایین‌تر از ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان هم برود، اما علاوه بر پایین رفتن از این سطح، کانال ۳۰ هزار تومان را هم دید. اگرچه در ادامه روز برگشت.

سکه به نقطه اشباع رسید

سکه نیز از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روندش معکوس شد. برخی تحلیلگران فنی می‌گفتند که سکه در این نقطه به اشباع فروش رسیده است. آنچه که باعث شد تا روند بازار ارز بگردد، از نرخ درهم امارات آب می‌خورد.

هشدار به معامله گران آماتور

اولین نرخ پشت خطی درهم بالای ۸۷۰۰ تومان گزارش شد و حتی بالاتر از نرخ دیروزش معامله شد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که درهم در معاملات دوشنبه نوسان خیلی زیادی داشت، و این نوسان زیاد بلاتکلیفی بازار را بیشتر از پیش نشان می‌داد.

خیلی از قدیمی‌های بازار می‌گویند بازار در حال حاضر جای معامله‌گران آماتور نیست، چرا که ممکن است هر لحظه رکب بخورند.

۲ سناریو درباره بازار ارز

اما در مورد حرکت دلار چه می‌گویند؟ معامله‌گران می‌گویند با توجه به اتفاقات دوشنبه می‌توان ۲ سناریو در نظر گرفت. یکی اینکه در همین حوالی فعلی، بازار رنج شود و نوسان در یک دامنه مشخص را داشته باشیم، یا اینکه بازار خودش را برای یک نوسان بزرگتر و خبر اصلی آماده کند.

بازار تحت مدیریت کامل بازارساز

فعلا تصور غالب بین معامله‌گران این است که بازار کاملا تحت مدیریت بازارساز است. به یک نکته دیگر نیز توجه کنید که الان نرخ، تقریبا به حدودی برگشت خورده که قبل از اخبار مذاکرات دوحه بود.

حباب پرریسک سکه برای خریداران

در بازار سکه، حباب فعلا در مرز ۲ میلیون تومان قرار دارد. این حباب سکه را برای خریداران پرریسک می‌کند. معامله‌گران سکه نیز دو سناریو دارند، یکسری می‌گویند بین ۱۴ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رنج خواهد بود و با خبر جدید روند جدید نیز پیدا می‌شود.

یکسری نیز افزایشی فکر می‌کنند و هدف اولیه را ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام می‌کنند. اما حباب ۲ میلیونی به سناریو اول شانس بیشتری می‌دهد.

ردپای ترامپ و کیهان در بازار ارز ایران

چند خبر در معاملات روز دوشنبه بیشتر از باقی خبرها انعکاس داشت. نخست خبر بیزنس اینسایدر بود که گفته ترامپ قرار است برای انتخابات ۲۰۲۴ اعلام نامزدی کند. این خبر منفی‌بازان بازار را بدبین‌تر از قبل کرد. اما خبر نفت ۳۸۰ دلاری کیهان که به نقل از بانک جی پی مورگان نیز در بازار زیاد دست به دست شد، مثبت اندیشان بازار را به این نتیجه رساند که غرب به شدت محتاج نفت ایران است و به همین دلیل مذاکرات باید به زودی به نتیجه برسد، یا حداقل یک توافق کوتاه مدت رخ دهد.

ریزش سنگین دلار نزدیک است؟

با نزدیک شدن دامنه نوسانی نرخ هرات و تهران، عده‌ای هشدار دادند که اگر این نرخ‌ها یکی شوند یا هرات بالای تهران قرار بگیرد، ریزش سنگینی خواهیم داشت.

اتفاق عجیب در بازار دلار

یک اتفاق عجیب در بازار دوشنبه افتاد. دلار توافقی و سهمیه‌ای در لحظات و ساعت‌هایی از معاملات، بالاتر از نرخ بازار آزاد بود و خریداری نداشت. دلار سهمیه‌ای که بانک شهر کمترین نرخ را ارائه می‌داد، ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود و بیشترین نرخ در صرافی ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

تغییر تاکتیک بازارساز جواب داد؟

شاید گره‌ای که اول گزارش به آن اشاره شد، با بیان این نکته باز شود. اصلاح بیشتر از انتظار بازار را باید در تغییر رفتار بازارساز ببینیم. بازارساز در روز دوشنبه عرضه را افزایش نداد، در عوض نرخ را افزایش داد و نتیجه گرفت. این تغییر تاکتیک موجب شد تا صفی جلوی صرافی‌ها شکل نگیرد و حجم معامله در بازار افت کند.

دلار تهران راهی سلیمانیه شد؟

یک زمزمه دیگر نیز در بازار بود و آن اینکه الان تهران و سلیمانیه اندکی از هم فاصله گرفته‌اند و این گمانه بوجود آمده که دلارهای تهران دارد به سمت سلیمانیه می‌رود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا