فارکس در افغانستان

تحلیل روند چیست؟

 1. شناسایی رویدادهای تأثیرگذار: فهرستی از رویدادهای تأثیرگذار شناسایی و تهیه می شود. روش گردآوری رویدادها می‌تواند دلفی، نظرخواهی، طوفان فکری، پانل خبرگان و یا…باشد.
 2. شناسایی احتمال و زمان وقوع رویداد: هر رویداد در هر زمان با یک احتمال مشخص رخ می‌دهد بنابراین تابع احتمال وقوع رویداد تابعی از زمان می‌باشد. به‌این‌ترتیب فهرستی شامل زمان‌های وقوع هر رویداد تهیه می‌شود.
 3. شناسایی تأثیر و زمان وقوع رویدادها: تأثیر رویداد بر روندها تابع زمان است به این منظور به بررسی اینکه این رویداد در چه زمان شروع به تأثیرگذاری بر روند می‌کند، این تأثیر در چه زمانی ماکزیمم می‌شود و کی به پایان می‌رسد، می‌پردازیم.

روش تحلیل تأثیر بر روند

با توجه به اهمیت روزافزون آینده، دو رویکرد برای مطالعه‌ی آینده شامل رویکرد اکتشافی و رویکرد هنجاری وجود دارد. روش رویکرد اکتشافی بر اساس نگاه سنتی مطالعه‌ روندهای کنونی و امتداد آن به آینده شکل‌ گرفته است درحالی‌که روش رویکرد هنجاری عموماً بر اساس تفکر جمعی و شکل‌دهی به آینده بر اساس نظرات گروه ذی‌نفعان می‌باشد. روش تحلیل تأثیر بر روند

یکی از روش‌های مبتنی بر رویکرد هنجاری، روش تحلیل تأثیر بر روند است که تأثیر رویدادهای مختلف بر ادامه روند بررسی می‌شود.

باید در نظر داشت که آینده نتیجه‌ اندرکنش ۴ عامل ذیل می‌باشد:
روندها: روندها یا همان “تغییرات منظم در داده‌ها یا پدیده‌ها در خلال زمان” بر پیوستگی تاریخی و زمانی تأکید دارند و از گذشته آغاز شده و تا آینده ادامه‌ دارند.
رویدادها: برخلاف روند، رویدادها که حاصل یک اتفاق هستند بر گسستگی تاریخی تأکید دارند و به‌ شدت بر روندها و آینده تأثیرگذارند.
• تصاویر: برداشت و خواست افراد و گروه‌های گوناگون از آینده
اقدامات: آنچه بر اساس تصاویر بازیگران مختلف از آینده پدید می‌گردد.

تحلیل روند آینده پژوهی

در روش تحلیل تأثیر بر روند ابتدا روندها شناسایی می‌شوند و سپس به بررسی اینکه چه رویدادهایی این روندها را تقویت یا تضعیف می‌کنند، تأثیر روندها بر آینده در چه زمانی اتفاق می‌افتد و اینکه تضعیف و تقویت روندهای فعلی منجر به چه تغییراتی در آینده می‌شود، می‌پردازد.

شرح روش

تحلیل آینده پژوهانه

روش‌های سنتی پیش‌بینی به دلیل اینکه نیروهای سازنده‌ آینده را همان نیروهای سازنده گذشته می‌دانند در برابر بسیاری از تغییرات و روندها غافلگیر می‌شوند اما در روش تحلیل تأثیر بر روند پایگاه داده‌هایی از رویدادهای بالقوه کلیدی، احتمال مربوط به هر رویداد و تأثیر هر رویداد ایجاد می‌شود.

آینده پژوهی

فرآیند روش

آینده پژوهی و آینده نگاری

گام اول: شناسایی روند
در این گام بر مبنای داده‌های تاریخی، روندها شناسایی و ترسیم می‌شوند، لذا این گام مبتنی برداده‌های کمی می‌باشد.

گام دوم: شناسایی تأثیرات بالقوه بر روند
در این گام تلاش می‌شود تا رویدادهای بالقوه تأثیرگذار بر روند شناسایی شود لذا این گام مبتنی بر قضاوت خبرگان است.
این گام شامل سه مرحله‌ی ذیل می‌باشد:

 1. شناسایی رویدادهای تأثیرگذار: فهرستی از رویدادهای تأثیرگذار شناسایی و تهیه می شود. روش گردآوری رویدادها می‌تواند دلفی، نظرخواهی، طوفان فکری، پانل خبرگان و یا…باشد.
 2. شناسایی احتمال و زمان وقوع رویداد: هر رویداد در هر زمان با یک احتمال مشخص رخ می‌دهد بنابراین تابع احتمال وقوع رویداد تابعی از زمان می‌باشد. به‌این‌ترتیب فهرستی شامل زمان‌های وقوع هر رویداد تهیه می‌شود.
 3. شناسایی تأثیر و زمان وقوع رویدادها: تأثیر رویداد بر روندها تابع زمان است به این منظور به بررسی اینکه این رویداد در چه زمان شروع به تأثیرگذاری بر روند می‌کند، این تأثیر در چه زمانی ماکزیمم می‌شود و کی به پایان می‌رسد، می‌پردازیم.

پانل خبرگان در آینده پژوهی

گام‌های اجرایی جهت استفاده از روش تحلیل تأثیر بر روند X

آینده پژوهی و روش مطالعات آینده

 1. تعیین تیم تحقیقاتی شامل متخصصین روش تحلیل روند و متخصصین حوزه‌ی X
 2. شناسایی رویدادهای تأثیرگذار بر روند X توسط تیم تحقیقاتی
 3. تعیین احتمال وقوع هر یک از رویدادها توسط تیم
 4. تعیین میزان تأثیر هر یک از رویدادها بر روند X
 5. تعیین رویدادهای بالقوه کلیدی و اصلاح روند

منبع نوشته: کتاب بررسی و شناخت روش های مطالعه آینده، نویسنده: روح الله قدیری، ناشر: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

تحلیل روند چیست؟

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Meskarpour-Amiri M, Mahdizadeh P. Trend Analysis of Iran's Macroeconomics Main Variables and its Impact on Health Indicators. Iran J Health Insur. 2019; 2 (4) :206-215
URL: http://journal.تحلیل روند چیست؟ ihio.gov.ir/article-1-109-fa.html

مسکرپور امیری محمد، مهدی زاده پریسا. تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت. بیمه سلامت ایران. 1398; 2 (4) :215-206

1- مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. (عج)، تهران، ایران ، [email protected]
2- مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. (عج)، تهران، ایران

مقدمه: بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر متغیرهای سطح سلامت می تواند علاوه بر آگاهی سیاست گذاران نظام سلامت از میزان تأثیر متغیرهای اقتصادی بر سطح سلامت، امکان پیش بینی اثر نوسانات اقتصادی را بر سطح سلامت فراهم کند. هدف از مطالعه حاضر، تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و بررسی تأثیر آنها بر شاخص های سلامت بود.

روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود. در این مطالعه به منظور شناسایی تأثیر نوسانات اقتصادی بر سلامت عمومی، روند ۴ دهه تغییرات (۱۳۵۰-۱۳۹۰) در شاخص های کلان اقتصادی و شاخص های سلامت عمومی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های سلامت از بانک جهانی و شاخص های مرتبط با اقتصاد کلان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. برای شناسایی ارتباط بین متغیرها از برازش مدل رگرسیونی الگوی خودتوضیح برداری ( VAR model ) و آزمون علّیت گرنجر ( Granger causality test ) استفاده شد. تخمین مدل های رگرسیونی و آزمون های آماری مرتبط با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی eviews ۷ انجام شد.

یافته ها: رشد درآمد سرانه، نابرابری درآمد، و نرخ بیکاری، تأثیر آماری معناداری بر شاخص های امید به زندگی و مرگ و میر کودکان زیر ۵سال داشتند ( P <۰.۰۵) و آزمون علّیت گرانجر نیز جهت تأثیر را تأیید می کرد. اختلالات نرخ ارز اگرچه تأثیر آماری معناداری بر امید به زندگی داشت( P <۰.۰۵)، اما اثر آن بر مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال معنادار نبود ( P >۰.۰۵). از میان متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر متغیر نابرابری درآمدی بر شاخص های سلامت بیشتر از سایر متغیرها بود.

نتیجه گیری: از بین متغیرهای کلان اقتصادی، تأثیر نابرابری درآمدی بیشتر و طولانی مدت تر از سایر متغیرها بود و برهمین اساس دولت می تواند با اتخاذ سیاست های بازتوزیع درآمد، از طریق کاهش نابرابری درآمدی آثار سوء نوسانات اقتصادی را بر سطح سلامت جامعه کنترل کند.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/9/3 | ویرایش نهایی: 1398/12/24 | پذیرش: 1398/12/6 | انتشار الکترونیک: 1398/12/24

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم تحلیل روند چیست؟ به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا تحلیل روند چیست؟ دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و تحلیل روند چیست؟ ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با تحلیل روند چیست؟ نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا

سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حد سود ضرر

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

حد ضرر

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

خرید و فروش

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی تحلیل روند چیست؟ که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.

تحلیل روند و نقطه شکست در سری‌های فصلی شاخص خشکسالی SPI در ایران

خشکسالی به­عنوان کمبود بارش نسبت به میانگین بلند­مدت بارش در یک دوره زمانی، می­تواند تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار گیرد. بررسی تغییرات خشکسالی می­تواند ابزاری مفید برای مدیریت منابع آب باشد. در این مطالعه برای بررسی روند خشکسالی در ایران از داده­های بارش ماهانه 119 ایستگاه هواشناسی طی دوره آماری 1390- 1366 استفاده شد و بر اساس آن­ها، شاخص شدت خشکسالی SPI در فصل­های مختلف سال محاسبه شد. برای تحلیل روند و نقطه شکست به­ترتیب از آزمون­های من - کندال و پتی استفاده شد. نتایج آزمون پتی نشان داد که در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به­ترتیب 27،42، 35 و 16 ایستگاه دارای نقاط دارای شکست می­باشند که به وضوح بیان می‌کند عدم در نظرگرفتن تحلیل نقطه شکست در آزمون روند می­تواند منجر به اشتباهات غیرقابل اغماض در نتایج شود. ‌تحلیل نتایج بررسی روند بیانگر آن است که در فصل­های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به­ترتیب در 10،4، 8 و 9 ایستگاه روند افزایشی و در ­6 ،0،1 و 2 ایستگاه روند کاهشی وجود دارد. به­علاوه بررسی توزیع مکانی نشان می­دهد که عمده ایستگاه­هایی که شاخص SPIآن­ها در فصول مختلف سال دارای روند می­باشند در بخش­های غربی کشور واقع شده­اند به­طوری­که در این قسمت در فصل بهار روند کاهشی و در فصل تابستان و زمستان روند افزایشی دیده می‌شود لیکن در فصل پاییز الگوی مکانی خاصی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trend and Change Point Analysis of Seasonal SPI Drought Index in Iran

نویسندگان [English]

 • Moneyreh aghani 1
 • Khalil Ghorbani 2
 • Meysam Salarijazi 3

1 Graduated Student of MSc of Water Resource Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources., Gorgan., Iran

2 Associate Professor of Water Engineering Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources., Gorgan., Iran.

3 Assistant Professor of Water Engineering Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources., Gorgan., Iran

Drought as shortage of rainfall compared to its long- term mean in a period can be affected by climate change. Evaluationof drought changes can be useful tool for water resources management. In this study, to investigate the trend of drought in Iran, the monthly rainfall data of 119 meteorological stations in 1366-1390 are considered and SPI drought index are calculated based on these data. The Mann-Kendall and Pettitt tests are used for trend and change point analysis. Results of Pettitt test show change points for 42, 27, 35 and 16 stations in spring, summer, autumn and winter seasons respectively that demonstrates disregarding of change point analysis in trend test application can lead to non- negligible mistakes in results. The results of the trend analysis indicate that there are 4, 10, 8 and 9 increasing and 6, 1, 0 and 2 decreasing tren in stations in spring, summer, autumn and winter seasons respectively. Moreover, investigation of spatial distribution show most of stations with trend in SPI index in different seasons are located in west region of the country so that there are decreasing trend in spring and increasing trend in summer and winter while there is no specific spatial pattern in autumn.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Drought
 • Mann-Kendall
 • Pettitt
 • Standardized Precipitations Index

مراجع

اوسطی،خ.، سلاجقه،ع.، مهدوی،م.، کوئینگر،پ.، چپی،ک.، ملکیان،آ. 1394. تحلیل روند تغییرات جریان در رودخانه‌های سراب کرخه: شواهدی از آثار تغییر اقلیم بر سیستم‌های منابع آب، مجله منابع طبیعی و آبخیزداری ایران. 659:3-674.

آذرخشی،م.، فرزادمهر،ج.، اصلاح،م.، صحابی،ح. 1392. بررسی روند تغییرات سالانه و فصلی بارش و پارامتر‌های دما در مناطق مختلف آب و هوایی ایران، مجله منابع طبیعی ایران 6:1 1-1.

پیری،ح.، ‌راهداری،‌و.، ‌ملکی،س. 1392. ارزیابی تطبیقی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)، مجله مهندسی منابع آب. 96:11- 114.

رسولی،ع.ا.، جلالی،ط.، سرافروزه،ف.، اسماعیل­پور،م. 1392. بررسی تغییرات زمانی و مکانی بارش‌های نیسان و پیش­بینی آن در استان آذربایجان­شرقی. نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی. 191:51-171.

عزیزی،ق.، روشنی،م.1387. مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من – کندال. پژوهش­های جغرافیایی. 28:64-13.

قربانی،خ. 1393. الگوی فصلی و مکانی تغییر اقلیم دمای هوا در ایران، نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک. 21.270:5-257.

قربانی،خ.، خلیلی،ع.، علوی­پناه، س.ک.، نخعی­زاده،غ.ر. 1388. مطالعه تطبیقی نمایه­های هواشناسی خشکسالی SIAPو SPI به روش داده­کاوی (مطالعه موردی استان کرمانشاه). نشریه آب و خاک. 24.426:3-417.

ملکی­نژاد،ح.، سلیمانی­مطلق،م. 1390. بررسی شدت خشکسالی­های هواشناسی و هیدرولوژیک در حوضه چغلوندی. مجله پژوهش آب ایران. 72:9-61.

مساح بوانی،ع.ر.، مرید،س. 1384. اثرات تغییر اقلیم بر جریان رودخانه زاینده رود اصفهان، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 9.17:4-28.

Bihrat,O., Mehmetcik,B. 2003. The Power of Statistical Tests for Trend Detection, Turkish Journal. Engineering. Environmental. Sciences. 27: 247-251.

Gruza,G., Rankova,E., Razuvaev,V., Bulygina,O. 1999. Indicators ofclimate change for the Russian Federation. Climatic Change. 42: 219-242.

Gandomkar,A. 2011. Investigating the precipitation and temperature change procedure in Zayanderood watershed, World Academy of Science, Engineering and Technology. 5: 43-47.

Hess,T.تحلیل روند چیست؟ M., Stephens,W., Maryah,U.M. 1995. Rainfall trends in the north east arid zone of Nigeria 1961-1990. Agricultural and Forest Meteorology. 74: 87-97.

Hooshmand,A., Salarijazi,M., Bahrami,M., Zahiri,J., Soleimani,S. 2013. Assessment of pan evaporation changes in South Western Iran. African Journal of Agricultural Research. 8.16: 1449-1456.

Khorshiddoust,M.A., Ghavidel Rahimi,Y. 2006. The Simulation of Atmospheric Carbon Dioxide Doubling Impacts on Climatic Changes in Tabriz Using Geophysical Fluid Dynamics Laboratory(GFDL) General Circulation Model. Journal of Environmental Studies. 32: 39. 1-10.

Kundu,S., khare,D., Mondal,A., Mishra,P. 2014. Long term rainfall trend analysis (1871–2011) for whole India. Climate Change and Biodiversity. Springer Japan. 45-60.

Kundzewicz,Z.W., Robson,A.J. 2000. Detecting trend and other changes in hydrological data, World Climate Program-Data and Monitoring, Geneva. 158.

Lettenmaier,D.P., Wood,E.F., Wallis,J.R. 1994. Hydro-climatological trends in the continental United States. Journal of Climate. 7: 586–607.

Marofi,S., Soleymani,S., Salarijazi,M., Marofi,H. 2012. Watershed-wide trend analysis of temperature characteristics in Karun-Dez watershed, southwestern تحلیل روند چیست؟ Iran. Theoretical and Applied Climatology. 110.1-2: 311-320.

Mckee,T.B., Doesken,N.J., Kleist,J. 1993. the Relationship of Drought Frequency and Duration to Time Scale, 8th Conference on Applied Climatology, Anaheim, CA, American Meteorological Society: 179-184.

Moazed,H., Salarijazi,M., Moradzadeh,M., Soleymani,S. 2012. Changes in rainfall characteristics in Southwestern Iran. African Journal of Agricultural Research. 7.18: 2835-2843.

Partal,T., Kahya,E. 2006. Trend analysis in Turkish precipitation data. Hydrological Processes. 20:2011–2026.

Paturel,J.E., Servat,E., Kouame,B., Lubes,H., Quedraogo,M., Mason,J.M. 1997. Climatic variability in humid Africa along the Gulf of Guinea. Part II: An integrated regional approach. Journal of hydrologie. 191:16–36.

Perreault,L., Haché,M., Slivitsky,M., Bobée,B. 1999. Detection of changes in precipitation and runoff over eastern Canada and US using a Bayesian approach. Stochastic Environmental Research and. Risk Assessment. 13:201–216.

Pettitt,A.N. 1979. A non-parametric approach to change point problem, Applied Statistics. 28: 126-135.

Plummer,N., Salinger,M.J., Nicholls,N., Suppiah,R., Hennessy,K.J., Leighton,R.M., Trewin,B., Page,C.M and Lough,J.M. 1999. Changes in Climate extremes over the Australian region and New Zealand during the Twentieth century. Climatic Change. 42: 183-202.

Salarijazi,M., Akhond-Ali,A.M., Adib,تحلیل روند چیست؟ A., Daneshkhah,A. 2012. Trend and change-point detection for the annual stream-flow series of the Karun River at the Ahvaz hydrometric station. African Journal of Agricultural Research. 7.32: 4540-4552.

Servat,E., Paturel,J.E., Lubès,H., Kouamé,B., Quedraogo,M and Mason,J.M. 1997. Climatic variability in humid Africa along the Gulf of Guinea. Part I: detailed analysis of the phenomenon in Côte d’Ivoire. Journal of Hydrologie. 191: 1–15.

Sirdas,S and Sen,Z. 2003. Spatio-temporal drought analysis in the Trakya region, Turkey. Hydrological Sciences Journal. 48.5:809-819.

Sonmez,F.K., Komuscu,A.U., Erkan,A and Turgu,E. 2005. An Analysis of Spatial and Temporal Dimension of Drought Vulnerability in Turkey Using the Standardize Precipitation Index. Natural Hazards. 35: 243-264.

Storch,H.V. 1995. Misuses of statistical analysis in climate research. In: Storch HV, Navarra A (eds) تحلیل روند چیست؟ Analysis of climate variability: applications of statistical techniques. Springer, Berlin. 11–26.

Suppiah,R and Hennessy,K. 1998. Trends in total rainfall, heavy rain events and number of dry days in Australia, 1910-1990. International Journal of Climatology. 10: 1141-1164.

Turgay,P., Ercan,K. 2005. Trend analysis in Turkish precipitation data. Hydrological Processes published online in wiley Interscience. (www.Interscience.wiley.com).

Turke,S.M. 1996. Spatial and temporal analysis of annual تحلیل روند چیست؟ rainfall variations in Turkey. International Journal of Climatology. 16: 1057-1076.

Trabert,A., Christian,O. 2016. Long-term trends in flood discharges of the Ulster and Upper Fulda (Germany): a statistical review. Environmental Earth Sciences. 75.20:1363–1376.

Viglizzo,E.F., Roberto,Z.E., Filippin,M.C., Pordomingo,A.J. 1995. Climate variability and agroecological change in the central Pampas of Argentina. Agriculture, Ecosystems and Environment. 55: 7-16.

Wang,W., Shao,Q., Peng,S., Zhang,Z., Xing,W., An,G., Yong,B. 2011. Spatial and temporal characteristics of changes in precipitation during 1957-2007 in the Haihe River basin, China. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 25.7: 881-895.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا